Alla inlägg av Eva

Vi uppmärksammar att

det i höst är 130 år sedan den första IOGT-logen kom till Östersund och Jämtlands län. Det var logen Fjällrosen som bildades i augusti 1882, samma höst bildades också  logerna Bore, Nordpolsstjärnan och Fostbrödralag.   Inom ett halvår fanns åtta loger i Östersund och ett drygt hundratal på landsbygden. År 1910, då rörelsen nådde sin höjdpunkt, räknar man med att omkring 13 procent av befolkningen var medlem  i en nykterhetsorganisation, varav de flesta inom IOGT-rörelsen. Att nykterhetsrörelsen var den största folkrörelsen i länet avspeglar sig också i våra samlingar där vi har material från nära 700 loger.

 

 

Nya projekt

nuvarande Gamla TeaternI maj blev det klart att Föreningsarkivet bevijats projektmedel från Länsstyrelsen i Jämtlands län. Det ena projektet, ”Föreningar och deras kulturmiljöer i Jämtlands län” handlar om att lyfta fram föreningshusen  och deras historia i länet. Vi vill dels skapa mer kunskap om föreningshusen, deras historia, tillkomst och användningsområden, dels tillgängliggöra dem som besöksmål i egenskap av intressanta tidsdokument över en plats historia. För mer information kontakta: margareta.olsson@faj.se eller karin.tegenborg-falkdalen@faj.se

 

 

Det andra projektet som går under arbetsnamnet ”Våra medsystrar som bo på lifvets skuggsida” handlar om att lyfta fram de kvinnor som levde och verkade i Östersunds utkanter vid tiden kring förra sekelskiftet. Det är människor som inte lämnat några monument eller vackra byggnader fter sig, vilket vi vanligtvis förknippar med kulturarv.  Vi vill berätta en historia som breddar synen på kulturarv, där människor och platser som blivit bortglömda, förbisedda och bortvalda ges en röst. Projektet finansieras via Länsstyrelsens speciella projekt: Kalejdoskop.

Vill du veta mera om projekten? Kontakta karin.tegenborg-falkdalen@faj.se

 

Rapport om invandrarföreningar i Jämtlands län

Nu är rapporten där vi presenterar invandrarföreningar i Jämtlands län klar. Tack vare projektmedel från Riksarkivet har vi under året inventerat vilka invandrarföreningar som finns i länet. Ladda ner rapporten här.Invandrarforeningar_inventeringsrapport

Välkommen Mia

 
Nu har vår nye arkivare, Mia Gunnholt tillträtt sin tjänst samtidigt som vi har fått tacka av Gun Limdström-Arver som gått i pension. Välkommen Mia och Tack Gun för ditt engagerade arbete för Föreningsarkivet under många år!

Inventering av invandrarföreningar

I oktober började Föreningsarkivet sin inventering av invandrarföreningar i länet. Syftet med projektet är att vi ska skaffa oss kunskap om vilka invandrarföreningar som finns i länet. Vi vill också arbeta för att öka kunskapen om  såväl arkiv och arkivering så att också invandrarföreningarnas historia bevaras inför framtiden och blir en del av historieskrivningen.  Föreningsarkivet ska vara en aktiv part i ett mångkulturellt samhälle och då måste våra samlingar också  avspegla den värld och tid vi befinner oss i idag. Margareta Olsson ska genomföra projektet för vår räkning. Projektet pågår i sex månader på halvtid, den andra delen av sin tjänst kommer Margareta hjälpa oss med att ordna upp arkiv.

Fjällgård

 

Fjällgård 1924

Vi har glädjande nog fått in ytterligare handlingar från Fjällgård, det ålderdomshem för samer som KMA (Kvinnliga Missions Arbetare) drev under större delen av förra seklet. De nyinkomna handlingarna innehåller bland annat ritningar och färgprover från inredningen.

Modevisning på arkiven

Kläder och frisyrer speglar både tidsanda och rådande ideal.  Genom vårt sätt att klä oss uttrycker vi olika idéer, attityder och normer. Vi kan till exempel förmedla status, politiskt ställningstagande, religionstillhörighet, musiksmak, yrkesval, vad som uppfattas som manligt och kvinnligt eller kanske något helt annat.

Detta ville vi undersöka när Föreningsarkivet och Landsarkivet inför avslutningen på vårens ”After work” ställde till med modevisning och utifrån våra arkiv och inlånade kläder visade vad som varit inne och ute när det gäller mode och frisyrer.

Vi har själva haft väldigt roligt när vi provat olika kläder inför modevisningen, och av den fullsatta publikens reaktioner att döma, var det många minnen som väcktes till liv.

Ja, döm själv hur det yttre har påverkat oss på olika sätt och vilka tankar våra kläder väcker.

Mats & Carita
Åh Gun!