Kategoriarkiv: Senaste nytt

Kurs 16 april 2013

Du har väl inte glömt att anmäla dig till kursen ”Ordna och bevara föreningshandlingar”?  Har du ännu inte anmält dig kan du göra det ända fram till den 12 april via telefon 063-77 64 22, 010-476 89 00 eller e-post foreningsarkivet@faj.se . Kursen är gratis.

Vi kommer att prata om vilka handlingar som bör bevaras och vilka som kan kastas, hur man lämpligtvis hanterar föreningens digitala information och andra råd och tips som sparar både tid och pengar.

Vi träffas på Landsarkivet den 16 april kl. 18.30. Välkomna!

After work torsdag den 7 mars

Vid Frösö kyrka finns en grupp vita träkors och fyra stenar – tillsammans 27 gravplatser för 27 män, krigsfångar från östeuropa, som dog i tbc på Frösö Beredskapssjukhus 1945-1948. I bilder, genom Ingeborg Lindgrens album, och ord berättar vi om bakgrunden och livet på Frösö Beredskapssjukhus, tiden efter andra världskrigets slut. Medverkande: Cristina Agdler, Landsarkivet. Tid: Kl 13. Plats: Jamtli.

Rutiner vid leverans

Ladda ned eller skriv ut dokumentet som pdf här: Rutiner vid leverans

 

Kontakta alltid Föreningsarkivet, FAJ, före leverans.

Vi tillämpar ett kösystem som innebär att föreningen kontaktar oss och får en plats i kön.

När föreningen står på tur att leverera kontaktar Föreningsarkivet föreningen och bokar in ett lämpligt leveransdatum.

 

Vid leverans ska materialet vara rensat dvs. överexemplar, gem, plastfickor etc. ska vara borttagna.

 

● Sortera/inventera materialet, så att det snabbt går att få en överblick över det som lämnas in.

Det ska klart och tydligt framgå vilka handlingstyper materialet består av

(protokoll, skrivelser, medlemsförteckningar, räkenskaper etc.) Tänk på att handlingstyperna ska vara väl åtskiljda från varandra samt daterade.  Innehåller leveransen fotografier ska dessa vara daterade och innehålla uppgifter om motiv, fotograf etc. Är Ni osäkra på tidsangivelsen – notera med blyerts att dateringen är osäker.

 

Lämna bara in handlingar som ska bevaras för framtiden.

Gallringsbart material hör inte hemma i ett slutarkiv. Till gallringsbart material hör t.ex. verifikationer som enligt bokföringslagen får gallras efter sju år. Föreningsarkivet tar därför inte emot verifikationer utan dessa får föreningen själv bevara tills gallringsfristen är uppnådd. Verifikationer som rör större investeringar eller byggnationer kan dock sparas. Meddela Föreningsarkivet i så fall. Kom ihåg att inte att förvara bokslut, huvudräkenskaper etc. tillsammans med verifikationerna. Förvara verifikationerna åtskiljda från bevarandematerialet så är det lätt att rensa dem när gallringsfristen uppnåtts. Information om vilka handlingar som i övrigt kan rensas bort se Föreningsarkivet broschyr som finns att ladda ner från vår hemsida www. faj.se > Medlemskap > Arkivera/Bli medlem.

 

Vid minsta tvekan kontakta Föreningsarkivet för rådgivning!

 

Innehåller materialet känsliga uppgifter bör kontakt tas med FAJ för sekretessbedömning.

 

Vid överlämnandet ska uppgifter om vilken eller vilka organisationer/ föreningar som är arkivbildare anges.

Kom ihåg att det mycket viktigt att inte förvara olika föreningars arkiv tillsammans eftersom detta medför en risk att handlingarna blandas.

 

Har föreningen/organisationen tidigare haft ett annat namn?

Uppge detta vid leveransen. På så sätt kan vi utan missförstånd hålla samman arkivbildarens material.

 

Föremål tar Föreningsarkivet emot i mån av relevans och plats. Rådgör innan leverans.

 

● Råd och hjälp

Föreningsarkivet hjälper gärna till med råd och hjälp med upprättande av en dokumentahanteringsplan för de föreningar som önskar det. En dokumenthanteringsplan visar vilka handlingar som ska bevaras och vilka som kan rensas bort. Planen ger en överblick över informationsflödet i föreningen och underlättar administrationen. Ett välskött arkiv sparar både tid och pengar.

 

För rådgivning och anmälan om leverans kontakta Föreningsarkivet i Jämtlands län, Helena.wiktorsson@faj.se tfn 063 – 10 06 07

 

 

After work torsdag den 28 februari

”låter allmännerligen bruka sig till skörlefnad”

Vid förra sekelskiftet var det flera kvinnor i Östersund som dömdes för lösdriveri, flera av dessa var prostituerade. Men vilka var dessa kvinnor och vilken är deras historia? Karin Tegenborg Falkdalen, Föreningsarkivet, berättar här mer om några av dessa kvinnor och om en del av de platser de kan knytas till. Torsdag den 28 februari kl. 13. Plats: Hörsalen, Jamtli.

Föreningsarkivets årsmöte den 25 april

Torsdag den 25 april äger vårt årsmöte rum, denna gång på Jamtli. Kallelsen till ombud och styrelseledamöter skickades ut den 15 februari. Varmt välkomna till en intressant kväll där vi kommer att berätta mer om vår verksamhet och våra olika projekt. Se vidare vår kallelse: Årsmöteskallelse 2013.KTFdoc

Favorit i repris

Idag börjar vår programaktivitet ”after work”. Vi inleder med en favorit i repris. Intagen på hospitalet. Vi berättar om utvecklingen av vård för psykiskt sjuka med fokus på Frösö sjukhus och visar handlingar ur arkiven som berättar om patienternas liv, personalens situation och sjukhusområdets historia.

Medverkar gör Mats Göransson, Landsarkivet och Sara Grut, NCK.

Vi uppmärksammar att

det i höst är 130 år sedan den första IOGT-logen kom till Östersund och Jämtlands län. Det var logen Fjällrosen som bildades i augusti 1882, samma höst bildades också  logerna Bore, Nordpolsstjärnan och Fostbrödralag.   Inom ett halvår fanns åtta loger i Östersund och ett drygt hundratal på landsbygden. År 1910, då rörelsen nådde sin höjdpunkt, räknar man med att omkring 13 procent av befolkningen var medlem  i en nykterhetsorganisation, varav de flesta inom IOGT-rörelsen. Att nykterhetsrörelsen var den största folkrörelsen i länet avspeglar sig också i våra samlingar där vi har material från nära 700 loger.

 

 

Nya projekt

nuvarande Gamla TeaternI maj blev det klart att Föreningsarkivet bevijats projektmedel från Länsstyrelsen i Jämtlands län. Det ena projektet, ”Föreningar och deras kulturmiljöer i Jämtlands län” handlar om att lyfta fram föreningshusen  och deras historia i länet. Vi vill dels skapa mer kunskap om föreningshusen, deras historia, tillkomst och användningsområden, dels tillgängliggöra dem som besöksmål i egenskap av intressanta tidsdokument över en plats historia. För mer information kontakta: margareta.olsson@faj.se eller karin.tegenborg-falkdalen@faj.se

 

 

Det andra projektet som går under arbetsnamnet ”Våra medsystrar som bo på lifvets skuggsida” handlar om att lyfta fram de kvinnor som levde och verkade i Östersunds utkanter vid tiden kring förra sekelskiftet. Det är människor som inte lämnat några monument eller vackra byggnader fter sig, vilket vi vanligtvis förknippar med kulturarv.  Vi vill berätta en historia som breddar synen på kulturarv, där människor och platser som blivit bortglömda, förbisedda och bortvalda ges en röst. Projektet finansieras via Länsstyrelsens speciella projekt: Kalejdoskop.

Vill du veta mera om projekten? Kontakta karin.tegenborg-falkdalen@faj.se

 

Rapport om invandrarföreningar i Jämtlands län

Nu är rapporten där vi presenterar invandrarföreningar i Jämtlands län klar. Tack vare projektmedel från Riksarkivet har vi under året inventerat vilka invandrarföreningar som finns i länet. Ladda ner rapporten här.Invandrarforeningar_inventeringsrapport

Välkommen Mia

 
Nu har vår nye arkivare, Mia Gunnholt tillträtt sin tjänst samtidigt som vi har fått tacka av Gun Limdström-Arver som gått i pension. Välkommen Mia och Tack Gun för ditt engagerade arbete för Föreningsarkivet under många år!